Regulamin

Szlaku Winnic Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły

 

I

Szlak

 1. Szlak Winnic Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, zwany dalej szlakiem, ma na celu promocję Małopolskiego Przełomu Wisły, opartym o lokalny produkt jakim jest wino pochodzące z winnic Małopolskiego Przełomu  Wisły.
 2. Szlak ma na celu ukazanie kultury winiarskiej, w tym zachęcenie turystów do odkrywania lokalnych winnic, spotkań z winiarzami, degustacje, zakup win, warsztaty, szkolenia
  i wydarzenia w winnicach oraz organizowane przez Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu zwanego dalej Stowarzyszeniem.
 3. Szlak ma na celu także integrację członków szlaku, współpracę, propagowanie wzajemnego szacunku oraz dbałość o wysoką jakość oferowanych produktów i usług. Ideą szlaku są także wspólne działania i kooperacja między członkami w zakresie promocji Małopolskiego Przełomu Wisły jako regionu winiarskiego.

II

Członkowie

Członkiem szlaku może zostać każda winnica spełniająca następujące kryteria:

 1. Jest członkiem Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły.
 2. Prowadzi sprzedaż wina lub nie prowadzi sprzedaży wina ale udostępnia winnicę/winiarnię dla turystów.
 3. Posiada infrastrukturę umożliwiającą przyjęcie turystów na terenie winnicy/winiarni.

III

Partnerzy

Partnerami SWMPW w ramach Szlaku mogą być obiekty noclegowe w tym gospodarstwa agroturystyczne w bliskiej okolicy. Szczegółowe zasady partnerstwa znajdują się w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu.

IV

Organizator Szlaku

 1. Organizatorem szlaku jest Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły
 2. Organizator szlaku udziela kandydatom na członków niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania szlaku, w szczególności dotyczących wymogów związanych z ubieganiem się o członkostwo oraz zakresu praw i obowiązków członków.
 3. Do obsługi szlaku zobowiązany jest Zarząd Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, lub osoby funkcyjne wyznaczone przez Zarząd.
 4. Ustali coroczne składki i opłaty dla uczestników szlaku i poinformuje o nich wysokości uczestników drogą mailową do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego.
 5. Do zadań Zarządu SWMPW związanych ze szlakiem należy:
 6. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków szlaku postanowień niniejszego regulaminu;
 7. Kontrola podmiotów ubiegających się o członkostwo w zakresie spełniania stosownych kryteriów;
 8. Kontrola członka szlaku w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów regulaminu;
 9. Podejmowanie uchwały o przyjęciu podmiotu do szlaku;
 10. Podejmowanie uchwały o wykluczeniu podmiotu ze szlaku;
 11. Prowadzenie spójnych i zintegrowanych działań w zakresie promocji szlaku
 12. Nawiązywanie współpracy i kontaktów z przedstawicielami branży turystycznej, mediów, instytucji zajmujących się promocją turystyki w sferze enoturystyki.
 13. Utrzymywanie, dbanie o aktualność i bezpieczeństwo witryny internetowej szlaku. Aktualizowanie informacji od winnic w zakresie: zmiany danych kontaktowych, aktualizacji corocznej oferty win oraz uprawianych szczepów winorośli, wydarzeń jakie winnica organizuje – na podstawie dostarczonych informacji od uczestników szlaku.
 14. Zapewnienie uczestnikom szlaku folderu reklamującego Szlak Winiarski Małopolskiego Przełomu Wisły, na potrzeby odwiedzających ich gości.
 15. Zapewnienie tablicy reklamującej szlak do powieszenia lub trwałego zamocowania w gruncie

V

Prawa i obowiązki członków szlaku

 1. Członkowie mają prawo do:
 2. Obecności w materiałach promocyjnych informacyjnych papierowych i elektronicznych dotyczących szlaku przygotowanych przez organizatora szlaku;
 3. Udostępniania informacji do strony internetowej szlaku o danej winnicy lub wydarzeniach z nią związanych.
 4. Uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach promocyjnych organizowanych przez Organizatora szlaku
 5. Członkowie szlaku zobowiązani są do:
 6. Promocji Szlaku Winnic Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły i aktywne uczestnictwo w podejmowanych przez Organizatorów wydarzeniach i imprezach;
 7. Wzajemnego szacunku i współpracy pomiędzy członkami szlaku
 8. Prowadzenia działalności w oparciu o produkcję wina.
 9. Samodzielnego utrzymania w należytym stanie oznaczeń Szlaku w miejscu ogólnodostępnym dla odwiedzających winnicę/winiarnie turystów
 10. Przestrzegania niniejszego regulaminu
 11. Opłacenia składki zgodnie z III pkt 4
 12. Dbanie aby wszystkie informacje dotyczące winnicy dostępne na stronie internetowej szlaku były aktualne i zgodne z prawdą.
 13. Poddanie się kontroli Organizatora szlaku w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu.

VI

Ubieganie się o członkostwo

 1. Podmiot zainteresowany członkostwem w szlaku i spełniający kryteria określone w pkt II niniejszego regulaminu składa wypełniony i podpisany wniosek mailowo do jednego z aktualnych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej szlaku
 3. Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie przez członków Zarządu Stowarzyszenia, który wykonuje czynności sprawdzające.
 4. W przypadku akceptacji wniosku, Zarząd informuje zainteresowanego członkostwem bez zbędnej zwłoki.
 5. Członkostwo w szlaku jest bezterminowe.
 6. Członek szlaku może zostać wykluczony ze szlaku w przypadku gdy:
 7. Przestał spełniać kryteria określone w pkt II
 8. Rażąco narusza przepisy niniejszego regulaminu
 9. Bezpodstawnie odmówił poddaniu się kontroli Zarządu w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu.
 10. Wykluczenie ze szlaku skutkuje usunięciem wszelkich informacji o danym podmiocie z materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły

 Załącznik nr 1

WNIOSEK O CZŁONKOSTWO W SZLAKU WINNIC

STOWARZYSZENIA WINIARZY MAŁOPOLSKIEGO PRZEŁOMU WISŁY

 1. Nazwa / imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Adres (powiat, gmina, kod pocztowy, ulica nr budynku

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Dane kontaktowe (osoba kontaktowa, telefon, adres email, adres strony internetowej, media społecznościowe

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Szlaku Winnic Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, spełniam kryteria określone w pkt. II regulaminu oraz przyjmuję na siebie zobowiązania wynikające z jego treści.

Data i czytelny odpis

………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2

………………………………………………………………………………

Miejscowość, data:

Nazwa obiektu:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Rodzaj: agroturystyka/pensjonat/pokoje noclegowe:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Dane teleadresowe (ulica/miejscowość, nr domu, kod pocztowy, poczta):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Adres strony internetowej/mediów społecznościowych:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu kontaktowego:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wspólnie ze Stowarzyszeniem Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, biorę udział jak partner w projekcie pt. Szlak Winnic Małopolskiego Przełomu Wisły.

Partnerstwo polega na udzieleniu zgody na:

– umieszczenie danych teleadresowych obiektu noclegowego położonego
w sąsiedztwie winnic biorących udział w szlaku, na materiałach promujących szlak, zarówno elektronicznych jak i w formie drukowanej;

– zamieszczenie dostarczonych przez obiekty noclegowe zdjęć na stronie internetowej szlaku.

–  wymianę materiałów informacyjnych w tym ulotek, wizytówek itp. między winnicami
i obiektem noclegowym;

Oświadczam także, że zgadzam się na przyjęcie i udostępnianie moim gościom materiałów informacyjnych szlaku i winnic biorących udział w Szlaku Winnic Małopolskiego Przełomu Wisły.

……………………………………………………………………………………………………

Podpis właściciela: